.

.

Autor

Martin Michael Stiltenn

Narodil se 21. 8. 1974 v Moravské Třebové. Je čistokrevným autodidaktem, nikdy nestudoval žádnou uměleckou školu a je původně vyučený v dnes již zaniklém řemesle knoflíkářem- perleťářem. Než se začal tvorbě věnovat naplno prošel řadu zaměstnání. Má poměrně široký tvůrčí rozsah zahrnující obrazy-objekty, objekty, koláže, kresby, automatické kresby, asambláže, šperky a v neposlední řadě autorské psaní a film.

Bez pochyby je solitérem, pohybujícím se po pomezí mnoha rozhraní a dá se říci představitelem současného informelu a surrealismu, ač sám neuznává a nemá v oblibě jakékoliv škatulkování. Jeho tvorba, v mnoha ohledech syrová a drásající, obsahující cosi vyvolávající zneklidnění, ono záhadné „neuchopitelno“. Divák má mnohdy pocit, že ho dílo pozoruje a nahlíží až na samé dno jeho bytosti… Do našeho světa tak autor přivádí podivné objekty a fetiše s elementy animismu a slastné hrůznosti. Živé, jen spící a snící své Strojní sny pod vrstvami a nánosy, pod krustou plynutí času, vzájemně prorostlé mechanické organismy, vytažené z bezčasí. Totemistické pozůstatky dávné budoucnosti, ač mnohdy na první pohled působící zlověstně, promlouvá z nich zároveň však něco laskavě děsivého. Je to jeho vlastní kult zahalený tajemstvím a záhadou.


„Tvorba je především svoboda a je třeba vždy stát mimo masový proud diktující trendy.“ Každý z nás má v sobě ukryt ten pověstný tajemný předmět touhy. Záleží ale na každém, zda to dokáže přiznat a uznat jako svůj vlastní, bez ohledu na názory a postoj okolí.“

Foto: Petr Kopřiva

. . .

He was born on August 21, 1974 in Moravská Třebová. He is a pure-bred autodidact, never studied at any art school and was originally trained in the now defunct craft of button-pearl maker. He went through a number of jobs before he started to dedicate himself to creating. It has a fairly wide creative scope including paintings-objects, objects, collages, drawings, automatic drawings, assemblages, jewelry and last but not least author’s writing and film.

Without a doubt, he is a solitaire, moving along the borders of many interfaces and can be said to be a representative of contemporary informality and surrealism, although he himself does not recognize and does not like any kind of pigeonholing. His work, in many ways raw and harrowing, containing something unsettling, that mysterious „ungraspable“. The viewer often has the feeling that the work is observing him and peering down to the very bottom of his being… In this way, the author brings strange objects and fetishes with elements of animism and delicious horror into our world. Alive, just sleeping and dreaming their Machine dreams under the layers and deposits, under the crust of the passage of time, interwoven mechanical organisms, pulled out of timelessness. The totemistic remains of the ancient future, although often at first glance seem ominous, at the same time speak of something kindly terrifying. It is his own cult shrouded in mystery and mystery.

Creation is above all freedom and it is always necessary to stand out from the mass stream dictating trends.” Each of us has the mysterious mysterious object of desire hidden in us, but it is up to everyone to be able to acknowledge and recognize it as their own, regardless of the opinions and attitudes of others. “

Photo by: Petr Kopřiva

Kontakt

stiltenn@email.cz

zone@martinstiltenn.cz

production@stiltennfilm.cz