AutorMartin Michael Stiltenn

Narodil se 21. 8. 1974 v Moravské Třebové. Nikdy nestudoval žádnou uměleckou školu, vyučil se v dnes již zaniklém řemesle perleťářem a je tak čistokrevným autodidaktem.
Jeho poměrně široký tvůrčí rozsah zahrnuje obrazy-objekty, koláže, asambláže, šperky a v neposlední řadě autorské psaní a film. V útlém věku ho ovlivnil surrealismus, který spolu s jeho niterným vztahem k fantasknu, bizarnostem, podivnu a dekadenci určil celoživotní směr. Absurdno a imaginace jsou hlavními principy jeho tvorby v mnoha rozmanitých formách a všech možných podobách, často za hranicí uchopitelnosti. To vše kořeněné sarkastickým, štiplavým a často až cynickým humorem. Zdrojem inspirace pro něj jsou nejen snové prožitky nebo vzpomínky z dětství ale třeba i každodenní situace, kterých je podle sebe, sám jen „pouhým svědkem“ a které obsahují, jeho slovy „Tajnou tvář věcí a dějů, veřejně vystavenou a tím zároveň skrytou nejlépe“. Komerční styly a módní trendy naprosto ignoruje a jak sám říká:


„Tvorba je především svoboda a je třeba vždy stát mimo masový proud diktující trendy.“ Každý z nás má v sobě ukryt ten pověstný tajemný předmět touhy. Záleží ale na každém, zda to dokáže přiznat a uznat jako svůj vlastní, bez ohledu na názory a postoj okolí.“

. . .

He was born on August 21, 1974 in Moravská Třebová. He never studied at any art school, he trained as a mother-of-pearl in the now defunct craft and is thus a purebred self-taught artist.
His relatively wide creative range includes painting-objects, collages, assemblages, jewelry and, last but not least, author’s writing and film. At a young age, he was influenced by surrealism, which, together with his inner relationship to dreams, fantastic, bizarreness and weirdness became his lifelong direction. The main principles of his work are absurd and imagination in many different forms and all possible forms, often beyond the limits of graspability. All spiced with sarcastic, pungent and often cynical humor. The source of inspiration for him are dream experiences, childhood memories or even everyday situations, which he considers himself a “mere witness” and which contain, in his words “The secret face of things and events, publicly exposed and thus hidden the best”. He completely ignores commercial styles and fashion trends, and as he says:

Creation is above all freedom and it is always necessary to stand out from the mass stream dictating trends.” Each of us has the mysterious mysterious object of desire hidden in us, but it is up to everyone to be able to acknowledge and recognize it as their own, regardless of the opinions and attitudes of others. “

Kontakt

stiltenn@email.cz

zone@martinstiltenn.cz

production@stiltennfilm.cz